Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej w województwie zachodniopomorskim.


1. Przeznaczenie WSzW w Szczecinie.

Wojewódzki Sztab Wojskowy jest jednostką organizacyjną właściwą w sprawach uzupełnienia jednostek wojskowych resortu obrony narodowej stacjonujących na obszarze województwa, zabezpieczenia procesu pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych, pozostałych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji, związanych z administrowaniem zasobami osobowymi i świadczeniami rzeczowymi, koordynowania, planowania i wykorzystania pozamilitarnych ogniw obronnych województwa, uczestniczących w obronie regionu oraz wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych sił zbrojnych, a także dowodzenia i kierowania podległymi Szefowi WSzW jednostkami organizacyjnymi i ich przygotowaniem do realizacji zadań wynikających z obrony terytorialnej województwa.

2. Zadania WSzW w Szczecinie.

Zadaniem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego jest zabezpieczenie działania Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie, jako terenowego organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej na terenie województwa. Do głównych zadań WSzW należy zabezpieczenie działania Szefa w zakresie:

1) występowania jako organu wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień;

2) zapewnieniu operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

3) koordynowaniu rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;

4) gromadzeniu informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa-gospodarza oraz planowania użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych;

5) zapewnieniu uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;

6) koordynacji czynności realizowanych w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych;

7) udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie;

8) koordynowaniu przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji);

9) organizowaniu szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe, w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych;

10) planowaniu wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne;

11) administrowaniu zasobami rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony;

12) udziału w planowaniu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie dotyczącym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa;

13) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;

14) uczestniczenia w ćwiczeniach jednostek wojskowych, w ramach terytorialnego obszaru właściwości oraz stosownie do zakresu realizowanych zadań;

15) występowaniu jako organ odszkodowawczy, w zakresie przyznawania odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, właściwy w stosunku do jednostek wojskowych stacjonujących na obszarze województwa.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP