Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:


I.    Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wojewódzki Sztab Wojskowy (WSzW) w Szczecinie przy ul. Potulickiej 3.
Można z nami kontaktować się w następujący sposób:
1)    Listownie: Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Potulicka 3, 70-952 Szczecin;
2)    Przez elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP: /WSzW_Szczecin/skrytka;
3)    E-mail:wszw.szczecin@ron.mil.pl;
4)    Telefonicznie: 261 452 200;
5)    FAX: 261 452 236.

II.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail m.jachowska@ron.mil.pl  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


III.    Cele przetwarzania i podstawa prawna.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 z póź. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeksem pracy (Dz.U.2018.917 z póź. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2017.1889 z póź. zm.) oraz aktów prawnych dotyczących służby wojskowej.


IV.    Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.


V.    Okres przechowywania danych.
Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 z póź.zm.), ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeksem pracy (Dz.U.2018.917 z póź.zm.), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2017.1889 z póź. zm.) oraz aktami prawnymi dotyczącymi służby wojskowej.


VI.    Prawo osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje państwu:
1)    Prawo dostępu do swoich danych;
2)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
3)    Prawo do usunięcia danych osobowych;
4)    Prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa);
5)    Prawo do przenoszenia danych;
6)    Prawo do sprzeciwu;
7)    Prawo do sprostowania danych.

VII.    Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych (pkt. III).

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP