Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekonwersja

ISTOTA REKONWERSJI KADR
    Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych
    w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

    Rekonwersja kadr jest logiczną kontynuacja polityki personalnej Sił Zbrojnych RP. Jest powinnością państwa wobec swoich żołnierzy, przejawem troski o prestiż zawodu wojskowego, przemyślanym postępowaniem mającym na celu pozyskanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla instytucji wojskowych, administracji państwowej i gospodarki narodowej.

    Należy przy tym podkreślić, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu żołnierzy w poszukiwaniu nowej pracy, lecz na mobilizowaniu ich do wyzwolenia własnej, społeczno-zawodowej, aktywności i pomaganiu w poszukiwaniu pracy zgodnej z wykształceniem, predyspozycjami i wymaganiami. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju nie można liczyć na to, że organy rekonwersji będą obdarowywały chętnych stanowiskami pracy ponieważ nie są one ani podmiotami gospodarczymi, ani pracodawcami.

    ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ
    Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

        dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej;

        dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, zwanego dalej "COAZ";

        kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, zwanych dalej "OAZ";

        szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych;

        dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, zwanych dalej "WBE".
    FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ
        doradztwo zawodowe;
        przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe;
        praktyka zawodowa;
        pośrednictwo pracy;
    a ponadto:
        2 – 3 dniowe zajęcia grupowe (poprzednio tzw. seminarium);
        szkolenia, informacje;
        targi, giełdy pracy;
        wspieranie własnej działalności gospodarczej;
        inkubatory przedsiębiorczości;
        kluby pracy.
    UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ
    ( od 01 stycznia 2010 r. - Dz.U.09.79.669 )

    a) w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej:

    1. Były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu,
    o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15 ( ustawy pragmatycznej ) , w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

    Czyli wszyscy zwolnieni oprócz zwolnionych z powodu:

          1)  zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

    12)  prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawod. służby wojskowej;

    13)  prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

    14)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

    15)  prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).


    b) bezterminowo:

    2.   Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej
    z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
    o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.

                               6.  Z pomocy, o której mowa, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć
    w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

    c)   żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

    1)   doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;

    2)   przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem
    z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;

    3)   praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

    d ) aktualne limity w zakresie przekwalifikowania zawodowego:

     ( ostatnia zmiana w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie  wojskowej żołnierzy zawodowych – Dz.U z dnia 25 czerwca 2010 r.  Nr 113, poz. 745 )

    Koszt przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu pokrywa się w wysokości:

     1. Dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej i żołnierzy w służbie podstawą naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego
w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym.
Zwrot kosztów jest uzależniony również od wysługi w służbie i na dzień 01.01.2020 r. wynosi:

    1) po 4 latach służby wojskowej - 100 %, ( 3082,50zł.)

    2) po 9 latach służby wojskowej - 200 % ( 6165,00 zł.)

    3) po 15 latach służby wojskowej - 300 % - podstawy naliczenia (9247,50 zł.)

    • Małżonkom oraz dzieciom i byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 ( zgony, zaginięcia, służba poza granicami kraju ) pokrywa się koszty w wysokości 300 % limitu
    ( 9247,50 zł.).

    e) w zakresie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju:

    "1.  Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego
     i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.",

    "1c. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej
    w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
    17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).";
    KONTAKTY

    Specjalista WSzW w Szczecinie

     tel. 261 452242,  k. 885210439,  
    e-mail: b.chmara@ron.mil.pl

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP