Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Oznaka Rozpoznawcza

DECYZJA R 136/MON 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się oznakę rozpoznawczą Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie, zwaną dalej "oznaką".
§  2.  Zatwierdza się wzór oznaki określony w załącznikach Nr 1 i 2.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP