Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odznaka

DECYZJA Nr 119/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie


Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r.poz.1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:


1.Wprowadza się odznakę pamiątkową,zwaną dalej „odznaką, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.
2. Zatwierdza się:
   1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
   2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3.Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4.Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Podsekretarz Stanu:
M. Jankowski

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP