Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Narodowe Siły Rezerwowe

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) tworzą wyselekcjonowani ochotnicy - żołnierze rezerwy posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostający w dyspozycji
do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa.

 

Głównym przeznaczeniem Narodowych Sił Rezerwowych jest realizacja zadań z zakresu:

 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, 
 • przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym,
 • wzmocnienia jednostek wojskowych.

 
Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem", między żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.

Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego.


Żołnierz rezerwy składa wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej – za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.

 

 

ABY ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM NSR WYSTARCZY SIEDEM KROKÓW

 

KROK 1

Podejmij decyzję

KROK 2

Poszukaj niezbędnych informacji:

w punktach informacyjnych wojskowych komend uzupełnień

na stronach internetowych resortu obrony narodowej

w czasie trwania akcji promocyjnych.

KROK 3

Zgromadź niezbędne dokumenty

KROK 4

Złóż wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

(Żołnierz czynnej służby wojskowej składa wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową).

KROK 5

Zgłoś się we wskazanym przez WKU miejscu i terminie na wymagane badania lekarskie i psychologiczne oraz rozmowę kwalifikacyjną.

KROK 6

Podpisz kontrakt

 KROK 7

Odbierz kartę przydziału kryzysowego

 

 

 

 

KRYTERIA I WARUNKI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OCHOTNIK - KANDYDAT DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH:

 

Ochotnik - kandydat do Narodowych Sił Rezerwowych powinien spełniać poniższe kryteria:

 • być żołnierzem rezerwy, posiadającym wyszkolenie wojskowe, tj. żołnierzem, który odbył zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów, służbę przygotowawczą lub pełnił zawodową służbę wojskową, bądź służbę kandydacką;
 • spełniać ogólne wymagania dotyczące powołania do czynnej służby wojskowej, tj. posiadać:

       - obywatelstwo polskie,

       - odpowiedni wiek (ukończone 18 lat do końca roku kalendarzowego, w którym kończy się 55 rok życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – 63 rok życia),

       - zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej 

 
Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo wyższe przewidziane dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;
 • zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:

 • orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 • poświadczenia bezpieczeństwa.


SZKOLENIA W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 

 

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe: 

 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego);
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do 30 dni);
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych (trwających nieprzerwanie do 90 dni);
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

 
Ponadto żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe mogą zostać powołani do OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, którą pełni się w przypadkach:

 • uzasadnionych potrzebami obrony państwa; 
 • uzasadnionymi potrzebami Sił Zbrojnych;
 • uzasadnionymi potrzebami zarządzania kryzysowego;
 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • działań antyterrorystycznych;
 • ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowi i życia ludzkiego;
 • oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania;
 • wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie 24 miesięcy. Czas ten może być wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do 48 miesięcy przez:

 • dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby;
 • wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do jej pełnienia.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

 

 

ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH


1. Należności finansowe:

 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej;
 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby i z powrotem;
 • zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia, a uposażeniem w czasie czynnej służby wojskowej, jeżeli otrzymywane uposażenie jest w niższej wysokości;
 • możliwość otrzymania od dowódcy jednostki wojskowej nagrody po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu. 

2. Świadczenia rzeczowe:

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
 • bezpłatne wyżywienie. 

3. Świadczenia zdrowotne (w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej):

 • opieka medyczna;
 • opieka stomatologiczna;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze. 

4. Ochrona uprawnień pracowniczych:

 • gwarancja stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.);
 • ograniczenie możliwości rozwiązania stosunku pracy (w okresie pozostawania żołnierza na przydziale kryzysowym, stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany, ani rozwiązany). Nie dotyczy to umów na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy – reguluje to art. 118a Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • szczególne uprawnienia dla byłych żołnierzy zawodowych, posiadających uprawnienia emerytalne - okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy uprawnionego do emerytury, do wysługi emerytalnej, w ten sposób, że emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR, a jeżeli okres ten był krótszy niż rok to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby. Okresy te dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej.

 
5. Pomoc edukacyjna:

 • możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym (art. 132i ustawy);
 • możliwość skierowania w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych do odbycia szkolenia (kursu), przy zobowiązaniu żołnierza do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 lata (art. 132g ustawy) możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, nabytych przed zawarciem kontraktu lub w jego trakcie żołnierzom rezerwy, którzy wykonywali obowiązki w ramach NSR przez okres co najmniej 3 lat na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających tym kwalifikacjom (art. 132f ustawy).

 
Żołnierze rezerwy, którzy zawarli kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i zobowiązali się do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 lata, mogą być kierowani przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, za zgodą żołnierza rezerwy (jeżeli żołnierz rezerwy jest jednocześnie pracownikiem – po zasięgnięciu opinii pracodawcy) do odbycia szkolenia (kursu) w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.

Kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są niżej wymienione kwalifikacje:

 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. C;
 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. C+E;
 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. D;
 • operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
 • operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
 • nurka i płetwonurka;
 • skoczka spadochronowego;
 • ratownika medycznego;
 • sanitariusza/ratownika;
 • kucharza.

Uczestnikom szkolenia (kursu), którzy są pracownikami przysługuje:

 • zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odbycia zajęć, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dojazd;
 • wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajęć.


Koszty związane z realizacją szkolenia (kursu) są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

 

AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE SŁUŻBĘ W NSR

 

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity: Dz.U. z 2019.1541);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1518);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 575);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1497);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych RP (Dz. U. z 2015 r., poz. 948);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 36);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z 2010 r., nr 145, poz. 971);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1656);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 77).

 

 DO POBRANIA 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

  
 • BIP