Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

 

WYSZUKIWARKA KIERUNKÓW STUDIÓW NA UCZELNIACH WOJSKOWYCH

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POWOŁANIE DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ?

 Do służby kandydackiej może być powołana osoba:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

W zakresie wykształcenia do służby kandydackiej może być powołana osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
 • posiada świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej;
 • posiada świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni innej niż wojskowa oraz do służby kandydackiej na uczelni wojskowej;
 • jest cywilnym studentem uczelni wojskowej - w przypadku ubiegania się o przeniesienie na studia dla kandydatów na oficerów zawodowych na tej uczelni;
 • jest cywilnym studentem innej uczelni niż uczelnia wojskowa oraz ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej na uczelni wojskowej;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia.

 

PROCEDURA NABORU 

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy oraz poddawana jest postępowaniu rekrutacyjnemu.

 Wniosek składa się do:

 • rektora-komendanta uczelni wojskowej - w przypadkach ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej oraz w przypadku ubiegania się o przeniesienie na studia dla kandydatów na oficerów zawodowych na tej uczelni,
 • dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w pozostałych przypadkach.

 Wniosek składa się w terminie:

1)   w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych oraz w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej - nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia na uczelni wojskowej lub w szkole podoficerskiej, jeżeli kształcenie to wynika z potrzeb Sił Zbrojnych albo trybu przygotowania do pełnienia zawodowej służby wojskowej w określonych korpusach osobowych i grupach osobowych;

2)   w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej, przyjęcie na studia na uczelni innej niż wojskowa oraz służby kandydackiej na uczelni wojskowej - do dnia 31 maja danego roku;

3)   w przypadku osób zainteresowanych, ubiegających się o przyjęcie na studia w Lotniczej Akademii Wojskowej – do dnia 31 marca danego roku;

4)   w przypadku ubiegania się o przeniesienie na studia dla kandydatów na oficerów zawodowych na tej uczelni - do 14 dni po ogłoszeniu przez rektora-komendanta informacji o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca powstałe w wyniku zwolnienia kandydatów ze służby kandydackiej;

5)   w przypadku ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej na uczelni wojskowej - po zaliczeniu minimum pierwszego semestru (pierwszego roku studiów) na kierunku zgodnym z potrzebami Sił Zbrojnych;

6)   w przypadku ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia - do dnia 31 marca i 30 września danego roku.

  

Wzór wniosku można pobrać TUTAJ

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych) lub odpowiednie świadectwo;
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 • zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki na uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa w określonych przypadkach;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 Świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

 Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej na uczelni wojskowej albo w szkole podoficerskiej wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 1. wojskowej komisji lekarskiej - w celu wydania orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych);
 2. wojskowej pracowni psychologicznej - w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

W przypadku osób zainteresowanych, ubiegających się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej, przyjęcie na studia na uczelni innej niż wojskowa oraz służby kandydackiej na uczelni wojskowej, a także do ośrodka szkolenia, skierowanie, o którym mowa powyżej, odbywa się po otrzymaniu przez wojskowego komendanta uzupełnień list osób wstępnie zakwalifikowanych do uczelni wojskowych i środków szkolenia.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń WKLek. i WPP przesyła je odpowiednio do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadku osób zainteresowanych, ubiegających się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej, przyjęcie na studia na uczelni innej niż wojskowa oraz służby kandydackiej na uczelni wojskowej, a także do ośrodka szkolenia, nie później niż na 14 dni przed dniem stawiennictwa w uczelni wojskowej bądź w ośrodku szkolenia.

Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, komendanci szkół podoficerskich i komendanci ośrodków szkolenia powiadamiają osoby zainteresowane o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

W ramach egzaminu wstępnego może być przeprowadzony:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego;
 • sprawdzian wiedzy ogólnej.

Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość kandydata.

 Rozmowa kwalifikacyjna powinna oceniać:

 • predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 • motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

W ramach postępowania rekrutacyjnego dla osób zainteresowanych ubiegających się o przyjęcie:

1) na uczelnię wojskową dla kandydatów na studia posiadających świadectwo dojrzałości:

a) przeprowadza się:

– test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,
– analizę ocen na świadectwie dojrzałości,
– rozmowę kwalifikacyjną,

b) może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby zwiększenia konkurencyjności przyjęcia do służby kandydackiej oraz w przypadku uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych); 

 

2) na uczelnię wojskową dla kandydatów na studia posiadająch świadectwo dojrzałości ubiegających się o przyjęcie na studia na uczelni innej niż wojskowa oraz służby kandydackiej na uczelni wojskowej:

 a) przeprowadza się:

 – test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,
- rozmowę kwalifikacyjną,

 b) może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby zwiększenia konkurencyjności przyjęcia do służby kandydackiej oraz w przypadku uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych);

3) na uczelnię wojskową dla kandydatów będących cywilnymi studentami uczelni wojskowej w przypadku ubiegania się o przeniesienie na studia dla kandydatów na oficerów zawodowych na tej uczelni oraz kandydatów będących cywilnymi studentami innej uczelni niż uczelnia wojskowa oraz ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej na uczelni wojskowej:

a) przeprowadza się:

– test znajomości języka angielskiego,
– analizę przebiegu nauki, w tym ocen uzyskanych z zaliczeń egzaminów w uczelni wojskowej lub innej niż wojskowa,
- rozmowę kwalifikacyjną,

b) może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby zwiększenia konkurencyjności przyjęcia do służby kandydackiej oraz w przypadku uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych);

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

Komisję rekrutacyjną powołuje odpowiednio: rektor-komendant uczelni wojskowej, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej dany kierunek studiów lub inny organ wskazany w statucie uczelni, komendant szkoły podoficerskiej oraz komendant ośrodka szkolenia.

Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej w szkole podoficerskiej i ośrodku szkolenia jest odpowiednio komendant szkoły podoficerskiej lub komendant ośrodka szkolenia.

Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego:

 • informuje w terminie do 7 dni osobę zainteresowaną, ubiegającą się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej, o wstępnym zakwalifikowaniu się do uczelni wojskowej albo wydaje i doręcza w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia na studia;
 • przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do 7 dni listę osób wstępnie zakwalifikowanych do uczelni wojskowych lub ośrodka szkolenia, uwzględniając w niej, w zakresie danych osobowych tych osób, imię i nazwisko oraz numer PESEL;
 • wydaje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, osobie zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu lub w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o niezakwalifikowaniu do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej albo ośrodka szkolenia;
 • doręcza osobie zainteresowanej zaświadczenie lub decyzję o której mowa powyżej;
 • przesyła kopię zaświadczenia lub decyzji wojskowemu komendantowi uzupełnień - oraz w przypadku określonych kandydatów, wykaz osób zakwalifikowanych dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

 

 

UWAGA !!!!

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach internetowych przedstawionych poniżej placówkach szkolnictwa wojskowego. 

 

UCZELNIE WOJSKOWE

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
Telefon: +48 261 837 938 lub +48 261 837 939 www.wat.edu.pl

 

 

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Telefon: +48 261 658 576 www.awl.edu.pl

 

 

 

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
Telefon: +48 261 517 733 www.wsosp.pl

 

 

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
81-127 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
Telefon: +48 261262 648 lub +48 261262 610 www.amw.gdynia.pl

 

 

 

Akademia Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela 103
Telefon: +48  261 813 360  www.akademia.mil.pl

 

SZKOŁY PODOFICERSKIE

 

 

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Bukowska 34
Telefon: 261 575 244 www.spwl.wp.mil.pl

 

 

 

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków 5
Telefon: 261 519 778 www.spsp.wp.mil.pl

 

 

 

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka Lędowo 1N
Telefon: 261 231 531 www.spmw.wp.mil.pl

 

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4
Telefon: +48 42 272 51 79, 80, 81 umed.pl

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

  
 • BIP