Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Żołnierze zawodowi pełnią zawodową służbę wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia.

Żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

Żołnierzem zawodowym może być osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości,
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

1)   korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się:

 • oficerów młodszych (od stopnia podporucznika do stopnia kapitana),
 • oficerów starszych (od stopnia majora do pułkownika),
 • generałów i admirałów.

2)   korpus podoficerów zawodowych, do którego zalicza się:

 • podoficerów młodszych (od stopnia kaprala do stopnia plutonowego),
 • podoficerów (od stopnia sierżanta do stopnia młodszego chorążego),
 • podoficerów starszych (od stopnia chorążego do stopnia starszego chorążego sztabowego);

3)    korpus szeregowych zawodowych.

Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest decyzją administracyjną od której przysługuje odwołanie do wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia

Osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej z urzędu.

Ustalono następujące kategorie zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej:

1)    kategoria Z - zdolny do zawodowej służby wojskowej, co oznacza zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;

2)    kategoria Z/O - zdolny do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami, co oznacza ograniczoną zdolność do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach służbowych. Kategorię Z/O orzeka się w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

3)    kategoria N - trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej służby wojskowej oraz niezdolny do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Oprócz badań w wojskowej komisji lekarskiej osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psychologicznej w celu przeprowadzenia badań psychologicznych oraz wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

1)    do służby stałej - na czas nieokreślony, tylko w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;

2)    do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie, w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych.

 

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu latPierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat.

Żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej.

 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA W KORPUSIE OFICERÓW

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się:

1)    żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej;

2)    absolwenta innej uczelni niż uczelnia wojskowa,mianowanych na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Kandydat na żołnierza zawodowego będący studentem studiów, o których mowa w pkt 2, odbywa w okresie przerw wakacyjnych szkolenie wojskowe oraz pozostaje na zaopatrzeniu wybranej uczelni wojskowej.

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

1)   oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,

2)   oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych można powołaćoficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

 

            ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA W KORPUSIE PODOFICERÓW

Do służby stałej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

1)   podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,

2)   podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych powołuje się - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA W KORPUSIE SZEREGOWYCH

 

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych powołuje się - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia;

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych można powołać - żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz posiada wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

  
 • BIP