Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

Kwalifikacja wojskowa – to całokształt przedsięwzięć mających na  celu założenie ewidencji wojskowej oraz ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

KTO PRZEPROWADZA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień
i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

KTO PODLEGA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia. Ochotnicy, którzy stawili się do kwalifikacji wojskowej, z dniem tego stawienia się, podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach ogólnych.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia mogą być poddane kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych.

Za kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ STAWIAJĄC SIĘ NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia: 

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a)    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b)    dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

 1. powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 2. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

a)    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

b)    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

c)    potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 1. sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 2. ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 3. wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
 4. założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
 5. wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
 6. przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 7. przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Czynności wymienione w:

 • pkt 1 - należą do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) albo upoważnionego pracownika urzędu gminy (miasta);
 • pkt 2 - należą do powiatowej komisji lekarskiej;
 • pkt 3-7 - należą do wojskowego komendanta uzupełnień albo jego upoważnionego przedstawiciela.

W ramach czynności, o których mowa w pkt. 2, osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej, poddaje się obowiązkowym badaniom lekarskim, a także, stosownie do potrzeb i według decyzji przewodniczącego komisji lekarskiej, badaniom specjalistycznym, w tym psychologicznym, oraz obserwacji szpitalnej.

ORZEKANIE O ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania).

 Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązana przedstawić komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715), osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub uznanych za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), jak również osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej zaliczonych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935), można nie poddawać badaniom lekarskim, o których mowa w ust. 1a, jeżeli przedstawią komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.

Wyróżnia się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

 1. kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej,
  a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 2. kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
 3. kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 4. kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej
  w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 PRZENIESIENIE DO REZERWY

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej  „A” lub „D”, z dniem, w którym orzeczenie o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne (co następuje po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia przez osobę stawiającą się do kwalifikacji wojskowej) są przenoszone do rezerwy, co oznacza, że mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Przeniesienie do rezerwy osób, o których mowa powyżej, następuje
z urzędu i nie wymaga zgody lub udziału osoby przenoszonej do rezerwy.

Osoby, które otrzymają kategorię zdolności „B” (czasowo niezdolne do pełnienia czynnej służby wojskowej) nie zostają przenoszone do rezerwy i podlegają ponownym badaniom lekarskim po upływie okresu niezdolności do czynnej służby wojskowej w celu orzeczenia aktualnej kategorii zdolności.

Natomiast osoby z orzeczoną kategorią zdolności „E” (trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny) z dniem, w którym orzeczenie staje się ostateczne zostają skreślone z ewidencji wojskowej i nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej.

DODATKOWE INFORMACJE

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują rozplakatowane obwieszczenia wojewody.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin  stawiennictwa.

Kwalifikacja Wojskowa umożliwia spotkanie z przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień i podczas indywidualnej rozmowy pozyskanie szeregu informacji na temat różnych form służby wojskowej, tj:

 • szkolnictwo wojskowe;
 • służba przygotowawcza;
 • Narodowe Siły Rezerwowe;
 • zawodowa służba zawodowa;
 • terytorialna służba wojskowa;
 • Legia Akademicka.

       Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawia się do wojskowej pracowni psychologicznej albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.    

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

  
 • BIP