Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

 

CO TO JEST SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA?

 

Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej, ustanowiony przede wszystkim w celu tworzenia zasobów żołnierzy rezerwy, przeznaczony głównie dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają zostać żołnierzami. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej, stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

 

KTO MOŻE PEŁNIĆ SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ?

 

Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie:

 • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, obowiązek służby wojskowej ulega zawieszeniu na okres ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie.

(art. 58 ust. 3a Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U.2021.372)

 

GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ?

 

Po podjęciu decyzji osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 1. odpis albo, po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2. odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, 
o których mowa jest wyżej..

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.

(§ 5 ust. 2  Rozporządzenia MON z dnia 16.03.2015 r. w sprawie służby przygotowawczej Dz.U.2015.449 z późn. zm.)

 

GDZIE PEŁNI SIĘ SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ?

 

Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów jest realizowane w uczelniach wojskowych, podoficerów w szkołach podoficerskich, a szeregowych w ośrodkach szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej w ramach kształcenia można szkolić również w jednostkach wojskowych.

 

KIEDY SĄ POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

 

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 • na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w styczniu lub kwietniu;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w lutym lub lipcu;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w każdym miesiącu;
 • na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach - w lipcu.

(§ 9 ust.1 Rozporządzenia MON z dnia 16.03.2015 r. w sprawie służby przygotowawczej Dz.U.2015.449 z późn. zm.)

 

JAK DŁUGO TRWA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA?

 Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów. Służbę przygotowawczą pełni się w dwóch okresach:

 • w pierwszym okresie trwającym do trzech miesięcy;
 • w drugim okresie trwającym do dwóch miesięcy.

(§ 20 Rozporządzenia MON z dnia 16.03.2015 r. w sprawie służby przygotowawczej Dz.U.2015.449 z późn. zm.)

 

Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosownie do regulaminu kształcenia tej służby - pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

(art. 98d ust. 3 Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U.2021.372)

 

JAKIE SĄ ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

 

W czasie odbywania służby przygotowawczej żołnierzom przysługuje uposażenie w wysokości:

 • żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu szeregowych – 1233 zł;
 • żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu podoficerów – 1644 zł;
 • żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu oficerów – 2466 zł.

(§ 1 Rozporządzenia MON z dnia 07.01.2021 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą - Dz.U.2021 poz.99)

Żołnierzowi pełniącemu służbę przygotowawczą wypłaca się uposażenie z dołu, a na jego wniosek w pierwszym miesiącu pełnienia służby można wypłacić zaliczkę na poczet przyszłego uposażenia w wysokości stanowiącej równowartość kwoty należnej za okres do siedmiu dni pełnienia służby przygotowawczej. Żołnierze odbywajacy służbę przygotowawczą tracą prawo do uposażenia z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej (art. 7, 8 Ustawy z dnia 17.12.1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych t.j. Dz.U.2017.2146).

Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (art. 69 Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U.2021.372)

Żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje także zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie.

Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej od dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

(art. 13 pkt. 11, art. 16 ust. 5, art. 18 ust.4 pkt. 5 Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych tj. Dz.U.2017.1778)

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Kandydaci powoływani do służby przygotowawczej otrzymują od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego uposażenia (art. 98f, 125 Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U.2021.372).

Wszyscy żołnierze zwalniani ze służby przygotowawczej po jej zakończeniu otrzymują też odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dany rok ( w roku 2019 jest to kwota 2250 zł). Odprawa nie przysługuje żołnierzom zwolnionym ze służby przygotowawczej wskutek: - zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; utraty stopnia wojskowego albo degradacji; - prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej; prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza; - skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności; - nieuzyskiwania przez żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zadowalających wyników w nauce lub niezaliczenia egzaminów prowadzonych zgodnie z programem szkolenia, a także - w przypadku zwolnienia na wniosek żołnierza uzasadniony szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą w kilku okresach odprawa, przysługuje z dniem zwolnienia po ostatnim okresie pełnienia tej służby (art. 34a Ustawy z dnia 17.12.1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych t.j. Dz.U.2017.2146).

W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego żołnierz ten nie ponosi kosztów, związanych z przebiegiem tej służby, także w przypadku niepodjęcia przez niego innego rodzaju czynnej służby wojskowej.

Ponadto żołnierzom służby przygotowawczej przysługują również takie uprawnienia jak:

 • w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, a jej odbyciem stosunek pracy nie może przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany (art. 118 Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U.2021.372;
 • na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia (art. 119 Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U.2021.372);
 • rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 126 Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U.2021.372).

 

 CO ROBIĆ GDY ŻOŁNIERZ SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ JEST  JEDYNYM ŻYWICIELEM RODZINY?

 

(art. 127,128,128b Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U.2021.372)

 • Żołnierzom służby przygotowawczej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w roku 2020 zasiłek wynosi 2600 zł) – o tożsamości uprawnień dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej mówi art. 133 ust. 1 Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 • Powyższych uregulowań nie stosuje się do wyżej wymienionych osób, jeśli utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjątkiem żony żołnierza;
 • Jeżeli łączny miesięczny dochód uzyskiwany przez osób pozostających na wyłącznym utrzymaniu żołnierza jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, zasiłek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę a wysokością tego dochodu. Za dochód nie uważa się zasiłku rodzinnego;
 • Zasiłek nie przysługuje, jeżeli osoby pozostające na wyłącznym utrzymaniu żołnierza uzyskują łącznie dochód równy kwocie minimalnego wynagrodzenia lub wyższy od niej;
 • Po otrzymaniu karty powołania albo będąc już żołnierzem w służbie przygotowawczej należy złożyć  do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) udokumentowany wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Wniosek można  złożyć osobiście albo poprzez członka rodziny. Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny;
 • Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, uznaje lub odmawia uznania żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
 • Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje osobie, która złożyła wniosek, odwołanie do wojewody w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja może być zmieniona przez wojewodę również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa;
 • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) należy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku do dowódcy jednostki wojskowej (komendanta ośrodka szkolenia). Do wniosku należy dołączyć decyzję  wójta lub burmistrza (prezydenta miasta);
 • Zasiłek wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę. Zasiłek wypłaca się za okres pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • Ponadto żołnierzom służby przygotowawczej uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej pokrywa się nażności z tytułu najmu i eksploatacji zajmowanego lokalu mieszkalnego (szczegóły poniżej w podrozdziale – pokrywanie należności )

 

CO ROBIĆ GDY ŻOŁNIERZ SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ JEST ŻOŁNIERZEM SAMOTNYM, ALE MA SWÓJ LOKAL MIESZKALNY?

 

(art. 127,131 Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj.  Dz.U.2021.372)

 • Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jest żołnierz lub osoba niebędący w związku małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego;
 • Po otrzymaniu karty powołania albo będąc już żołnierzem w służbie przygotowawczej należy złożyć  do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) udokumentowany wniosek o uznanie za żołnierza samotnego. Wniosek można  złożyć osobiście albo poprzez członka rodziny. Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową są jego dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny;
 • Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, uznaje lub odmawia uznania żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za żołnierza samotnego;
 • Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) przysługuje osobie, która złożyła wniosek, odwołanie do wojewody w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja może być zmieniona przez wojewodę również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa;
 • Żołnierzom służby przygotowawczej uznanym za żołnierzy samotnych od dnia stawienia się do czynnej służby wojskowej pokrywa się nażności z tytułu najmu i eksploatacji zajmowanego lokalu mieszkalnego (szczegóły poniżej w podrozdziale – pokrywanie należności);
 • Decyzję o pokrywaniu należności i opłat, o których mowa powyżej, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta), właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego żołnierza;
 • Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wypłacają należności i opłaty, o których mowa powyżej, od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej;
 • Omawiane wydatki z tytułu zasiłków, należności i opłat są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

 

POKRYWANIE NALEŻNOŚCI

 

(art. 131 Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U.2021.372)

1. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej na ich udokumentowany wniosek:

 1)   pokrywa się:

a)   należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,

b)   należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,

c)   bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,

d)   należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,

e)   bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza;

 2)   zawiesza się spłatę:

 a)   pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,

b)   kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej

2. Pożyczka i kredyty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2, w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.

3. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 1 i 2, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

3.Uprawnienia, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 i pkt.  2, przysługują również innym niż wymienieni w pkt 1 żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową jeżeli wystąpią z żądaniem w tej sprawie odpowiednio do pracodawcy, banku lub instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki.

4. Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:

1) w pkt. 1 ppkt 1 lit. a-c i e - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem;

2) w pkt. 1 w ppkt 2 oraz w pkt. 2 - jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej;

3) w pkt. 1 ppkt 1 lit. d - oprócz warunku określonego w pkt 1 jest również zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały

 

ALIMENTY

 

(art. 128a i 128b Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP tj. Dz.U.2021.372)

 • Żołnierzowi odbywającemu służbe przygotowawczą, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, wypłaca się zasiłek w wysokości świadczenia alimentacyjnego, jednak nie wyższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 
  w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 • Zasiłek, o którym mowa powyżej, może być wypłacony bezpośrednio osobie, której przysługuje świadczenie alimentacyjne, lub jej pełnomocnikowi, na ich wniosek;
 • Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku wydaje dowódca jednostki wojskowej (komendant szkoły lub centrum szkolenia) na podstawie udokumentowanego wniosku tego żołnierza;
 • Zasiłek wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę. Zasiłek wypłaca się za okres pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • Żołnierz, który podał nieprawdziwe dane w celu uzyskania nienależnego zasiłku lub uzyskania zasiłku 
  w wyższej wysokości niż mu przysługuje albo nie zawiadomił o okolicznościach powodujących zmianę wysokości zasiłku lub wygaśnięcie decyzji o jego przyznaniu, jest obowiązany do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku lub jego części wraz z odsetkami ustawowymi

W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierzowi przysługuje:

 

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

 • Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa stosowny wniosek (deklarację) do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub poprzez Resortowy Portal Rekrutacyjny (klikając w baner zostaniesz przekierowany do portalu rekrutacyjnego). 

 

 • Wojskowy komendant uzupełnień rozpoczyna postępowanie rekrutacyjne w stosunku do osoby, która złożyła wniosek (deklarację). Dokonuje wstępnego sprawdzenia złożonego wniosku (deklaracji) pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (deklaracji), informuje kandydata o wyniku przeprowadzonego wstępnego sprawdzenia. W przypadku pozytywnego wyniku ustala z wnioskodawcą miejsce i termin stawienia się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, zwanego dalej „WCR".

 

 • WCR funkcjonują z zachowaniem warunków odpowiednich do wykonywania niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, celem umożliwienia wydania orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz stwierdzenia braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • WCR organizuje się w zależności od potrzeb.
 • W WCR realizowane są czynności mające na celu:
  a) założenie ewidencji wojskowej - w przypadku jej braku,

  b) prowadzenie rozmowy zapoznawczej,
  c) prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
  d) przeprowadzenie ogólnego badania lekarskiego kandydata
  e) przeprowadzenie badania psychologicznego,
  f) wydanie karty powołania dla osób, które uzyskały pozytywną rekomendację do pełnienia służby przygotowawczej. 

NA CZYM POLEGA SZKOLENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

 

Osobę, która stawiła się do pełnienia służby przygotowawczej, w tym do jej pełnienia w drugim okresie, przyjmuje się do szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia. Przyjęcie osoby do szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia obejmuje:

 1. potwierdzenie jej tożsamości;
 2. ujęcie w ewidencji szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia;
 3. przeprowadzenie badań lekarskich i zabiegów sanitarnohigienicznych;
 4. wydanie umundurowania i wyekwipowania;
 5. określenie specjalności wojskowej;
 6. przydzielenie do pododdziału;
 7. nadanie stopnia wojskowego i tytułu wojskowego;
 8. dopełnienie obowiązku meldunkowego;
 9. poinformowanie o możliwości i warunkach zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Program kształcenia w ramach służby przygotowawczej zawiera treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach kadry. Dlatego obejmuje, w przypadku żołnierza kształcącego się na oficera lub podoficera, okres kształcenia podstawowego oraz okres kształcenia specjalistycznego (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych, natomiast w przypadku żołnierza kształcącego się szeregowego, okres szkolenia podstawowego.

Okres kształcenia podstawowego jest jednakowy dla wszystkich żołnierzy kształconych w poszczególnych korpusach kadry i wynosi do 30 dni.

Szkolenie w pierwszych tygodniach obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia (m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem), przygotowujące, w stopniu podstawowym, do pełnienia czynnej służby wojskowej. 

Ważnym i uroczystym momentem dla żołnierzy, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej, jest złożenie przysięgi wojskowej.

 Ta uroczystość odbywa się w okresie szkolenia podstawowego

Po zakończeniu okresu kształcenia podstawowego żołnierz kształcący się na oficera lub podoficera odbywa kształcenie specjalistyczne w szkołach wojskowych przygotowujące go do objęcia obowiązków odpowiednio na szczeblu dowódcy plutonu albo dowódcy drużyny (równorzędnych, w zależności od korpusu i grupy osobowej). 
Kandydaci do korpusu podoficerów przygotowywani są na stanowisko dowódcy drużyny, a szeregowi zgodnie z przeznaczeniem do poszczególnych specjalności.

 

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. Na zakończenie kształcenia żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną powołaną przez komendanta lub dowódcę odpowiednio egzamin:

 1. końcowy - kształcący się na szeregowego;
 2. na podoficera - kształcący się na podoficera;
 3. na oficera - kształcący się na oficera.

Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej, komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy. Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zwalnia się z tej służby, przed upływem czasu jej trwania, w przypadku:

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;
 • uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;
 • utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 • prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej;
 • prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;
 • skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności;

Zwolnienie ze służby przygotowawczej następuje decyzją komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, albo decyzją dowódcy jednostki wojskowej.

Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą można zwolnić z tej służby przed upływem czasu jej trwania w przypadku nieuzyskiwania przez niego zadowalających wyników w nauce lub niezaliczenia egzaminów prowadzonych zgodnie z programem szkolenia, a także na jego pisemny wniosek złożony drogą służbową i uzasadniony szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.

W czasie trwania służby przygotowawczej oraz w przypadku zwolnienia z tej służby żołnierz podlega opiniowaniu służbowemu w formie opinii służbowej. Opiniowanie służbowe prowadzi w formie pisemnej przełożony żołnierza. Opinia służbowa o żołnierzu służby przygotowawczej zawiera ocenę przebiegu jego dotychczasowej służby wojskowej, w tym ocenę wykonywania przez niego zadań służbowych i przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych, oraz określa jego cechy osobowe, predyspozycje i uzdolnienia, a także może zawierać informacje pozwalające na określenie możliwości dalszego wykorzystania żołnierza w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Od opinii służbowej żołnierzowi służby przygotowawczej przysługuje odwołanie do bezpośredniego przełożonego sporządzającego tę opinię.

 

NA CZYM POLEGA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA DLA STUDENTÓW PEŁNIONA W KILKU OKRESACH?

 

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów.

Służba przygotowawcza pełniona w kilku okresach na potrzeby korpusu podoficerów przeznaczona jest dla studentów uczelni wyższych i realizowana jest w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów 
w czasie letnich przerw wakacyjnych
.

Powołanie do służby może nastąpić, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się i powołanie warunkuje jej ukończeniem w czasie studiów.

Studenci szkół wyższych ubiegający się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załączają również zaświadczenie szkoły wyższej.

 

Służbę przygotowawczą dla studentów, pełni się w dwóch okresach, z tego:

1) w pierwszym okresie trwającym do trzech miesięcy – okres ten przeznaczony jest na  szkolenie podstawowe;

2) w drugim okresie trwającym do dwóch miesięcy – w czasie tego okresu kadeci odbywają szkolenie specjalistyczne (łącznie z praktyką dowódczą w jednostce wojskowej)

Szkolenie ma na celu przygotowanie kadetów do dowodzenia drużyną.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje za pomocą kart powołania. W karcie powołania podaje się termin i miejsce stawienia się do służby przygotowawczej oraz zwolnienia z niej, a w przypadku pełnienia jej
w kilku okresach - również terminy stawienia się do niej oraz zwolnienia z niej w danym okresie.

Na potrzeby służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia osobę powołaną do tej służby o terminie rozpoczęcia drugiego okresu pełnienia tej służby, wzywając ją do stawienia się w określonym terminie i miejscu do pełnienia tej służby w drodze wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony.

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, zdaje egzamin na podoficerana na zakończenie drugiego okresu kształcenia.

Żołnierza, który zdał egzamin na podoficera, komendant szkoły mianuje na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) - z dniem zwolnienia z drugiego okresu pełnienia służby przygotowawczej, z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych.

Żołnierza, który nie zdał egzaminu komendant zwalnia ze służby przygotowawczej i przenosi do rezerwy, jako żołnierza rezerwy, w posiadanym przez niego stopniu wojskowym

 

CO PO EGZAMINIE?

 

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu to osobista satysfakcja z podołania trudom służby i sprawdzenia się w wojskowej rzeczywistości. Oznacza także nadanie żołnierzom specjalności wojskowych oraz mianowanie żołnierzy, którzy zdadzą egzamin na podoficera na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza). Żołnierze, którzy zdali egzamin na oficera, na zakończenie służby przygotowawczej są mianowani na stopień kaprala. 

Warto wiedzieć, że uzyskiwanie pozytywnych wyników w szkoleniu i dyscyplinie się opłaca. Przepisy dotyczące służby przygotowawczej przewidują np. możliwość mianowania żołnierzy kształconych na potrzeby korpusu oficerów na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza) już po upływie połowy czasu trwania służby przygotowawczej.

 

WAŻNE - WARTO WIEDZIEĆ !!!

 

W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierz może złożyć wniosek o:

1) zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

2) powołanie do:

     a) terytorialnej służby wojskowej,

     b) zawodowej służby wojskowej.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

  
 • BIP