Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia i Tradycje

Terenowe Organy Administracji Wojskowej swoją genezą sięgają początków kształtowania się niepodległego państwa polskiego w 1918r. Struktury te bowiem, formowały się równolegle z powstającym po 123 latach niewoli niepodległym państwem i jego siłami zbrojnymi. W dniu 27 października 1918 r. Rada Regencyjna ogłosiła "Tymczasową ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej". Na mocy tej ustawy powołano organy administracji wojskowej oraz określono ich zadania i kompetencje. Były to okręgowe komendy uzupełnień oraz podległe im powiatowe komendy uzupełnień. W 1919r. po reorganizacji aparatu poborowego w całym kraju funkcjonowało 110 powiatowych komend uzupełnień. Kolejne zmiany organizacyjne w wojsku przeprowadził marszałek Piłsudski na przełomie lat 1926 i 1927 wprowadzając zasadę, że dowódcy okręgów są władzą administrującą przekazanym terenem. Byli oni odpowiedzialni za mobilizację, ochronę linii komunikacyjnych oraz współdziałanie z władzami cywilnymi. W czasie pokoju byli gospodarzami wojsk na podległym im obszarze pod względem kwaterunku, uzbrojenia, stanu zdrowia, bezpieczeństwa wewnętrznego, placów ćwiczeń, czyli w sprawach administracyjno-gospodarczych.

W kolejnych latach doskonalono funkcjonowanie administracji wojskowej, która zajmowała się racjonalnym rozdziałem rekruta, ewidencją rezerw oraz przygotowywaniem mobilizacji personalnej. W momencie wybuchu II wojny światowej na terenie całego kraju funkcjonowało 128 Komend Rejonów Uzupełnień. Początków polskiej administracji wojskowej na Pomorzu Zachodnim należy się dopatrywać w okresie powojennym. 21 sierpnia 1945 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej, które dokonało ostatecznego przydziału rejonów odpowiedzialności organom terenowej administracji wojskowej. Na obszarze całego państwa utworzono 122- Rejonowe Komendy Uzupełnień. Na terenach Pomorza Zachodniego odpowiedzialnym za sformowanie Rejonowych Komend Uzupełnień został dowódca Okręgu Wojskowego Morskiego. sformował wówczas 6 Rejonowych Komend Uzupełnień, które swoją działalność rozpoczęły 5 września 1945 roku. Zmiany podziału administracyjnego Pomorza Zachodniego, które nastąpiły u schyłku lat czterdziestych były wynikiem poszukiwań korzystnych rozwiązań w kierowaniu administracją cywilną i wojskową. Ministerstwo Obrony Narodowej w latach 1946 – 1953 wprowadzało zmiany organizacyjne i terytorialne administracji wojskowej, dopasowując ją do aktualnych potrzeb. W styczniu 1948 roku Departament Poboru i Uzupełnień  opracował projekt reorganizacji Rejonowych Komend Uzupełnień. W projekcie zwrócono uwagę na zmianę ilości Rejonowych Komend Uzupełnień, zasięgi terytorialne, zmianę siedzib, zmiany szeregu nazw miejscowości w związku z przywracaniem historycznych nazw polskich. Ministerstwo Obrony Narodowej, rozkazem z 5 lipca 1948 roku, poleciło dowódcy Okręgu Wojskowego II w Bydgoszczy rozformować dotychczas działające Rejonowe Komendy Uzupełnień, a na ich bazie, do dnia 15 listopada 1948 roku sformować nowe, odpowiadające aktualnym potrzebom sił zbrojnych. Na Pomorzu Zachodnim powstało 10 Rejonowych Komend Uzupełnień.

4 lutego 1950 roku została wydana ustawa rządowa „O powszechnym obowiązku wojskowym”, na podstawie której zmieniono nazwy Rejonowych Komend Uzupełnień na Wojskowe Komendy Rejonowe. Istotne zmiany w podziale administracyjnym państwa zostały wprowadzone ustawą z dnia 6 lipca 1950 roku, na mocy której z dotychczasowego województwa szczecińskiego wyodrębnione zostało nowo utworzone województwo koszalińskie. W granicach nowego województwa szczecińskiego znalazło się pięć Wojskowych Komend Rejonowych i tyleż samo w nowo utworzonym województwie koszalińskim. W 1951 roku nastąpiła kolejna reorganizacja terenowej administracji wojskowej. 5 grudnia 1951 roku Minister Obrony Narodowej powołał na terenie kraju 11 Wojskowych Komend Wojewódzkich. Zgodnie z tym rozkazem Dowódca Okręgu Wojskowego sformował z dniem 1 stycznia 1952 roku Wojskową Komendę Wojewódzką w Szczecinie o zasięgu terytorialnym obejmującym województwo szczecińskie i koszalińskie. Zadaniem Wojskowych Komend Wojewódzkich było sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Wojskowych Komend Rejonowych. Ze względu na duży obszar administrowany przez Wojskowe Komendy Wojewódzkie, Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło sformować te pośrednie ogniwa administracji wojskowej we wszystkich województwach. Konsekwencją tej decyzji było sformowanie z dniem 1 stycznia 1954 roku, Wojskowej Komendy Wojewódzkiej w Koszalinie z siedzibą w Białogardzie i podporządkowanie jej Wojskowych Komend Rejonowych zlokalizowanych na terenie województwa koszalińskiego. Reforma administracyjna, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku ustanowiła 6 nowych województw w wyniku której terytorialny obszar odpowiedzialności Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie obejmuje województwo zachodniopomorskie. Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w tym czasie podlegało bezpośrednio dziewięć Wojskowych Komend Uzupełnień zlokalizowanych w Szczecinie, Świnoujściu, Stargardzie, Gryficach, Gryfinie, Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinku i w Wałczu.

W wyniku kolejnej reorganizacji i likwidacji Okręgów Wojskowych od 1 stycznia 2011 roku Wojewódzkie Sztaby Wojskowe zostały podporządkowane Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych. a od 2015r. podlegają pod Sztab Generalny WP. Przyjęte rozwiązania, mające na celu profesjonalizację Sił Zbrojnych, czyli przejścia z modelu armii z poboru na model armii w pełni ochotniczej, przyniosły zupełnie inne, nowatorskie rozwiązania, a tym samym między innymi wyznaczyły dodatkowe zadania i przedsięwzięcia również dla TOAW. Pomimo tego, iż Administracja Wojskowa znacznie zmieniała się przez cały okres swojego istnienia, to jednak jej główna misja związana jest z prowadzeniem ewidencji poborowych, rezerw osobowych oraz współuczestniczeniu wraz z władzami cywilnymi w organizacji i przeprowadzaniu poboru (obecnie kwalifikacji wojskowej) i zarządzaniu sprawami związanymi z obronnością na administrowanym obszarze.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP