Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
HISTORIA

Na początku lipca 1995 roku odbyło się w Szczecinie spotkanie szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, gen. bryg. Z. Chruścińskiego z niemieckim odpowiednikiem zza Odry, Komendantem 87. Obwodowego Dowództwa Obrony w Neubrandenburgu (VBk 87 Neubrandenburg1), płk. M. Hollendungiem. W trakcie spotkania szefowie obu instytucji określili tematy i zakres przyszłej współpracy. Miesiąc później szef WSzW złożył podobną wizytę w Neubrandenburgu. Efektem tych spotkań były dwie narady robocze w Szczecinie, które odbyły się na początku 1996 roku z udziałem oficerów WSzW Szczecin, VBK 87 Neubrandenburg oraz przedstawicieli wojewody szczecińskiego. Przedmiotem ich pracy były przygotowania do uroczystej wymiany dokumentów o współpracy pomiędzy WSzW Szczecin i 87 Obwodowym Dowództwem Obrony w Neubrandenburgu, którą zaplanowano na 21 lutego 1997 roku.

Uroczysta wymiana dokumentów odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie i ze strony niemieckiej wzięli w niej udział: premier Meklemburgii – Bernd Seite, gen. mjr Hans Peter von Kirchbach – dowódca VIII Okręgu i 14 Dywizji Grenadierów Panc. oraz płk Peter Schulz – komendant VBk 87 Neubrandenburg. Stronę polską reprezentowali: wojewoda szczeciński – M. Tałasiewicz, zastępca dowódcy POW ds. Obrony Terytorialnej – gen. bryg. K. Wilczewski i gen. bryg. Z. Chruściński – szef WSzW Szczecin.

Krótki tekst w dokumentach o współpracy, które wymienili między sobą szefowie obu instytucji brzmiał: „W duchu wzajemnego zaufania i dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie a Verteidigungsbezirkskommando 87 Neubrandenburg zawarto porozumienie” (w charakterze obserwatorów) w ćwiczeniu prowadzonym przez szefa WSzW Szczecin. Było to wieloszczeblowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe, w którym wzięły udział terenowe organa administracji wojskowej województwa szczecińskiego i koszalińskiego oraz grupy operacyjne: Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej, Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej ze Szczecina. Uczestniczyło w nim ponad osiemdziesiąt osób. Ćwiczący rozwiązywali problemy związane z zabezpieczeniem mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia wojsk, organizacją i prowadzeniem militarnej obrony regionu siłami wojsk obrony terytorialnej oraz współdziałaniem wojska z siłami układu pozamilitarnego.

Z dużo większym zaangażowaniem sił i środków na początku trzeciej dekady sierpnia 1998 roku w m. Gubin/Guben odbyło się ćwiczenie formacji OC Polski i Niemiec pk. „Euro-Übung ’98” na temat zwalczania skutków klęsk żywiołowych. W ćwiczenie tym uczestniczył także WSzW Szczecin pogłębiając znajomość problematyki wspólnych działań ratowniczych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, skażenia) po obu stronach granicy. Uczestnicy ćwiczenia przedstawili możliwości użycia posiadanych sił i środków podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczych. Zarówno przedstawiciele strony polskiej, jak i niemieckiej koncentrowali się na możliwościach praktycznego działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń oraz na uwypukleniu istniejących utrudnień i braku regulacji prawnych do tego typu wspólnych działań. Głos w tej sprawie zabierali przedstawiciele władz samorządowych (starosta powiatu Sprewa-Nysa, burmistrz Gubina, komendanci Straży Pożarnej, Dowódca VBk 83 i Szef WSzW Zielona Góra, przedstawiciele Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz Szef WIOC Zielona Góra).

W następnych latach współpraca WSzW Szczecin z VBk 87 Neubrandenburg koncentrowała się na problematyce związanej z ochroną obiektów w rejonie odpowiedzialności VBk 87 oraz na planowaniu przez WSzW działań sił OT podczas ochrony i obrony obiektów. Prowadzone były wspólne szkolenia, aby lepiej poznać możliwości swoich partnerów w dziedzinie dowodzenia wojskami OT na rzecz wojsk operacyjnych oraz warunki wykonywania zadań terytorialnych przez Bundeswehrę wynikające z narodowej doktryny (rodzaje walki, obrona). Duże znaczenie dla pionu logistyki WSzW miała wymiana doświadczeń w dziedzinie wykorzystania infrastruktury logistycznej regionu do zabezpieczenia potrzeb wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej1. Wspólne zajęcia pozwoliły kadrze WSzW Szczecin zdobyć przede wszystkim wiele nowych doświadczeń związanych z organizacją i koordynacją działań na rzecz zwalczania skutków katastrof cywilnych. Chodziło głównie o poznanie niemieckiej specyfiki dotyczącej współdziałania sił obrony terytorialnej z układem pozamilitarnym. W drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku rozwiązania niemieckie w tej dziedzinie znacznie różniły się od naszych.

W związku z rozwijającą się współpracą oraz zwiększoną ilością kontaktów przygranicznych z armiami państw sąsiednich, wzrosła ilość realizowanych wizyt i przedsięwzięć szkoleniowych. Ich realizacja wymagała ścisłego przestrzegania obowiązujących procedur i terminów w sferze organizacyjnej. Obowiązują do chwili obecnej roczne plany kontaktów zagranicznych zatwierdzane przez ministra obrony narodowej, w ramach których realizowane były dotychczas średnio 4 robocze kontakty (treningi i ćwiczenia sztabowe, konferencje i warsztaty, itp.) z udziałem oficerów polskich i niemieckich.

10 października 2006 r. odbyło się spotkanie w Neubrandenburgu , które pozwoliło nakreslić ogólne ramy dalszej współpracy ze stroną niemiecką. W związku z rozformowaniem VBk 87 Neubrandenburg, 17 stycznia 2007 roku nowym partnerem WSzW w Szczecinie zostało Krajowe Dowództwo Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerinie.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP