Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

RODZAJE I CZAS TRWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

 Ze względu na czas trwania ćwiczenia wojskowe dzielą się na następujące rodzaje:

 • jednodniowe,
 • krótkotrwałe – trwające od 2 do 30 dni,
 • długotrwałe – trwające od 31 do 90 dni,
 • rotacyjne (dotyczy zołnierzy NSR) – trwające łącznie do 30 dni odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego

Na jednodniowe ćwiczenia wojskowe żołnierze rezerwy mogą być powołani nie więcej niż trzy razy w roku, a na pozostałe – raz w roku kalendarzowym.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać jednorazowo lub łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku kalendarzowego.

W przypadkach, gdy wymaga tego konieczność zapewnienia ochrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów – w drodze rozporządzenia – może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych o okres nie przekraczający łącznie sześciu miesięcy w ciągu roku.

Sumaryczny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

a)    dla szeregowych, którzy:

 • odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy
 • nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy

b)   dla podoficerów – osiemnastu miesięcy,

c)    dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Powyższych przepisów nie stosuje się do ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy.

Do łącznego czasu trwania ćwiczeń wojskowych nie wlicza się czasu trwania rotacyjnych ćwiczeń wojskowych, na które powołanie nastąpiło w trybie ochotniczym, w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy do zawarcia kontraktu.

POWOŁYWANIE NA ĆWICZENIA WOJSKOWE

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

a) żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe,

b) żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz żołnierzy rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie  przydziały, w przypadku wprowadzenia obowiązku ich odbywania,

c) żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeśli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych,

d) osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeśli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych podlegają żołnierze rezerwy:

a) oficerowie i podoficerowie – począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą sześćdziesiąt trzy lata życia, uznani za zdolnych pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,

b) szeregowi – począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, uznani za zdolnych pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju.

Nie podlegają powołaniu na ćwiczenia wojskowe obywatele:

a) nie spełniający wymogów określonych powyżej,

b) przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub którzy odbyli tę służbę,

c) prowadzący własną kampanię wyborczą – w czasie jej trwania,

d) wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji,

e) tymczasowo aresztowani lub odbywający karę aresztu, karę pozbawienia wolności, w tym również zastępczą karę pozbawienia wolności, albo orzeczono wobec nich pozbawienie praw publicznych,

f)  reklamowani od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

g) są przeznaczeni do służby w jednostkach zmilitaryzowanych lub do służby w obronie cywilnej, z wyjątkiem:

 • ćwiczeń na stanowiskach, na które przewiduje się nadać im przydziały mobilizacyjne,
 • kursów przeszkalania kadr rezerwy,
 • ćwiczeń sprawowania funkcji dowódczych lub instruktorskich.

h) pobierają naukę w systemie dziennym w szkole ponadpodstawowej, wyższej zawodowej lub wyższej,

i) pełniący służbę w charakterze funkcjonariusza lub kandydata na funkcjonariusza w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biurze Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei, Służby Więziennej, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

j) kobiety:

 • będące w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu,
 • sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu,
 • sprawujące opiekę nad:
  • dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,
  • osobami obłożnie chorymi,
  • osobą, która ukończyła 75 lat życia,
  • osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , 

    jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.

k) mężczyźni samotnie sprawujący bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo ukończył 75 lat życia lub jest obłożnie chory, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania opieki,

l) stale zamieszkują za granicą.

W przypadku, gdy żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy, której doręczono kartę powołania, nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby lub z przyczyn, o których mowa powyżej, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień.

Powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych dokonuje wojskowy komendant uzupełnień za pomocą karty powołania, która jest decyzją administracyjną.
W przypadku powoływania żołnierza NSR do odbycia rotacyjnych ćwiczeń wojskowych do karty powołania dołącza się jako załącznik, wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym odbywają się te ćwiczenia.

UWAGA!!!

 • Żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje prawo wniesienia odwołania do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poprzez Wojskowego Komendanta Uzupełnień  w terminie 14 dni od dnia doręczenia karty powołania.
 • Wniesienie odwołania nie zwalnia jednak powołanego, któremu karta powołania została doręczona, od obowiązku stawienia się na ćwiczenia wojskowe w terminie i miejscu w niej określonym.

 

OCHOTNICZE ODBYWANIE ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się lub w ramach obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

Każdy żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień. Złożenie takiego wniosku, nie powoduje jednak obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Zainteresowani ochotniczym odbyciem ćwiczeń wojskowych proszeni są o zgłaszanie się do macierzystych wojskowych komend uzupełnień.         

PRZYKŁADOWY WZÓR WNIOSKU O POWOŁANIE NA ĆWICZENIA WOJSKOWE W TRYBIE OCHOTNICZYM ZNAJDZIESZ TUTAJ

 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

 

UPOSAŻENIE

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje:

 • za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego,
 • zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

 

Stawka dzienna uposażenia zasadniczego żołnierza odbywającego ćwiczenia wojskowe albo pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie wynosi procent stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. 

Najniższe uposażenie żołnierza zawodowego od 1 stycznia 2020 r. wynosi 4110 zł.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U.2020 poz. 572)

 

STAWKI DZIENNE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA ETATOWEGO ZAJMOWANEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO, OKREŚLONEGO STOPNIEM WOJSKOWYM, ORAZ WEDŁUG POSIADANEGO PRZEZ ŻOŁNIERZA STOPNIA WOJSKOWEGO

Lp.

Stopień wojskowy

Procent stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

Wysokość dziennego upoważnienia „na rękę” w zł *

1

generał (admirał)

13,40

550,74

2

generał broni (admirał floty)

11,20

460,32

3

generał dywizji (wiceadmirał)

9,60

394,56

4

generał brygady (kontradmirał)

7,90

324,69

5

pułkownik (komandor)

7,00

287,70

6

podpułkownik (komandor porucznik)

5,90

242,49

7

major (komandor podporucznik)

5,10

209,61

8

kapitan (kapitan marynarki)

4,50

184,95

9

porucznik (porucznik marynarki)

4,25

174,67

10

podporucznik (podporucznik marynarki)

4,20

172,62

11

starszy chorąży sztabowy
(starszy chorąży sztabowy marynarki)

3,95

162,34

12

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

3,85

158,23

13

chorąży (chorąży marynarki)

3,70

152,07

14

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

3,60

147,96

15

starszy sierżant (starszy bosman)

3,50

143,85

16

sierżant (bosman)

3,45

141,79

17

plutonowy (bosmanmat)

3,35

137,68

18

starszy kapral (starszy mat)

3,30

135,63

19

kapral (mat)

3,25

133,57

20

starszy szeregowy (starszy marynarz)

2,95

121,24

21

szeregowy (marynarz)

2,85

117,13

* Opracowanie na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U.2017.171)              

Dodatkowo, żołnierzom rezerwy wyznaczonym na stanowisko służbowe oficera lub podoficera przyznaje się dodatek o charakterze stałym (ofic. - do 15%, pdf. - do 5%). Ponadto, żołnierzom rezerwy mogą być przyznawane dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

NAGRODY

Żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe, po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu, dowódca jednostki wojskowej może przyznać nagrodę w wysokości do 2000 zł. Warunkiem przyznania nagrody jest odbycie ustalonych w tym okresie ćwiczeń wojskowych oraz uzyskania z nich pozytywnych ocen służbowych.

ZWOLNIENIE Z PRACY

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Nie stosuje się tego do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. 2016.1474). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach.

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok.

REKOMPENSATA  ZA UTRACONE ZAROBKI

Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

SKŁADKI

a) ubezpieczenie zdrowotne

Żołnierze odbywający ćwiczenia wojskowe oraz żołnierze pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

b) ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe

Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu – od dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyjątkiem żołnierzy pełniących służbę kandydacką oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 9 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. DzU z 2017 poz. 1778), a w przypadku żołnierzy niezawodowych pełniących służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie – kwota uposażenia z tytułu tej służby.

AWANS

Po odbyciu odpowiedniej ilości dni ćwiczeń wojskowych istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy, a co za tym idzie awansowanie na wyższe stanowisko służbowe.

INNE NALEŻNOŚCI

 • Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny,
 • Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.

OBOWIĄZKI

Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierze NSR są zobowiązani do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału. Zasadniczym obowiązkiem żołnierza NSR jest pełnienie czynnej służby wojskowej w określonych przypadkach oraz realizacja rocznego programu szkolenia, w wymiarze do 30 dni w ciągu roku (w ramach rotacyjnych ćwiczeń wojskowych).

Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.

Żołnierz rezerwy, po zapoznaniu się z wykazem ćwiczeń wojskowych, informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne, oraz o zmianach w tym wykazie, a także powiadamia go o powołaniu na te ćwiczenia.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia  21  listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2019.1541),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia  15czerwca 2015. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 950),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 321),
 • RozporządzenieMinistraObronyNarodowej z dnia 17 marca 2004 r.w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. Nr 52 poz. 519)

   

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

  
 • BIP