Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wszwszczecin.wp.mil.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021.08.18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.08.18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecin.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-18.

Skróty klawiaturowe

Na stronie nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.08.18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Weronika BIAŁEK, wszw.szczecin@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 452 226. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator do spraw dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto przygotowuje i koordynuje wdrożenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062 t.j.)

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie, ul. Potulicka 3, 70-952 Szczecin (I i II piętro).
Budynek sztabu znajduje się w wojskowym kompleksie koszarowym, w wydzielonej
i ogrodzonej jego części - zamkniętej oraz chronionej.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Ks. Sambora. Wejście do budynku jest ogólnodostępne dla interesantów. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy.
Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi poziomami budynku (piętrami) możliwe tylko poprzez wewnętrzne klatki schodowe. Ze względu na bariery architektoniczne oraz charakter zabytkowy budynek nie jest  dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Kontrolą osób wchodzących i wychodzących na teren obiektu zajmuje
się Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna (SUFO), która wykonuje zadania
na terenie obiektu całą dobę. Wejście na teren obiektu możliwe jest  wyłącznie pod nadzorem upoważnionego żołnierza lub pracownika WSzW. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Na ulicy ks. Sambora znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku sztabu nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących. W budynku WSzW nie można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM) online. Personel nie posiada przeszkolenia w tym zakresie.
Na teren sztabu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z uwagi na brak dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
w celu zapewnienia właściwych warunków obsługi, proszone są o wcześniejszy kontakt, dzwoniąc na numery telefonu: (+48) 261 452 226 lub (+48) 261 452 423. Pozwoli to na ustalenie najdogodniejszego sposobu załatwienia sprawy być może bez konieczności przybycia interesanta do WSzW. Wszelkie sprawy załatwić możemy drogą telefoniczną, pocztową, mailową lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP